logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

Speerpunten

Kerncoalitie Mijnstreek

In 2019 is de proeftuin MijnZorg getransformeerd naar de kerncoalitie Mijnstreek. In deze kerncoalitie nemen HuisartsenOZL, huisartsen uit de Westelijke Mijnstreek, zorgverzekeraar CZ, Burgerkracht en de ouderenzorg- organisaties het voortouw om een trendbreuk te realiseren in de Mijnstreek.

Het recent gesloten 10 jarig contract van Zuyderland MC met CZ laat zien dat de ambities om een trendbreuk te realiseren serieus zijn. Zuyderland MC zal de komende jaren een inspanningsverplichting hebben om de kosten in de tweede lijn structureel te verminderen. Substitutie van zorg uit het ziekenhuis naar de wijk kan alleen in overleg met de andere partners in de kerncoalitie. Het verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis betekent ook een verplaatsing van financiële middelen vanuit het ziekenhuis naar de wijk met als doelstelling om de totale zorgkosten af te laten nemen. Lees hier meer erover.

De speerpunten binnen de kerncoalitie Mijnstreek zijn:

Spoedzorg

Ouderenzorg (speerpunt Oostelijke Mijnstreek)

Anderhalvelijnszorg

Zorg voor chronisch zieken met diabetes (speerpunt Westelijke Mijnstreek)

PlusPraktijken

PlusPraktijken zijn 14 huisartsenpraktijken in de OZL regio die samen met HuisartsenOZL werken aan de huisartsen- praktijk van de toekomst. Positieve gezondheid en zelfregie door patiënten zijn centrale thema’s in dit concept. Een doelmatige, patiëntgerichte- en wijkgerichte aanpak moet leiden tot het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment. Buiten de professionele zorg als dat kan en als er zorg nodig is zo veel mogelijk binnen de eerste lijn en buiten het ziekenhuis.

Alle projecten en zorginnovaties worden gemonitord en geëvalueerd door de Universiteit Maastricht, en als deze succesvol blijken te zijn, worden ze uitgerold naar de andere huisartsenpraktijken in de regio. Hierdoor zijn de PlusPraktijken een onderdeel van een systeeminnovatie voor betere gezondheid, betere zorg én kostenbesparing op regionaal niveau.

Inmiddels heeft het concept PlusPraktijken navolging gekregen. Zowel in Maastricht Heuvelland met ondersteuning van ZIO als in de Westelijke Mijnstreek met ondersteuning van MCC Omnes zijn huisartsenpraktijken gestart als PlusPraktijk. Tussen deze drie regio’s worden actief kennis en ervaringen gedeeld om zo gezamenlijk te blijven leren. Zie dit artikel.

Gedurende 2019 is er landelijke aandacht voor de PlusPraktijken middels presentaties tijdens landelijke symposia, werkbezoeken van collega zorggroepen en aandacht van de branche organisaties LHV, NHG en Ineen. Zie dit bericht.

Ook zijn er diverse artikelen gepubliceerd in landelijke fora over het innovatieve PlusPraktijken project: Lees het artikel hier en hier.

Patiëntempowerment

In 2019 zijn de geleerde methodieken rondom ‘het patiëntgerichte gesprek’ in de PlusPraktijken geborgd in de praktijk. Intervisies binnen en tussen praktijken zorgen voor het inslijten van deze werkwijze zodat deze onderdeel uitmaakt van de reguliere gang van zaken in de huisartsenpraktijk. Centrale interventie in 2019 op het gebied van patientempowerment is de overstap van alle PlusPraktijken naar Pharmeon. Dit is een app en webportaal waarmee patiënten digitaal afspraken kunnen maken, herhaalrecepten kunnen aanvragen en vragen aan de huisarts kunnen stellen via een e-consult. Ook is er omwille van de zelfregie de triage beslisboom van thuisarts.nl opgenomen voordat men een afspraak maakt. Het gebruik van Pharmeon is in alle praktijken nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, ook via de wachtkamerschermen. Ook is er in 2019 navolging gegeven op de bestaande samenwerking met zelfhulpgroepen, waarbij lotgenoten contact wordt ondersteund. Het ondersteunen van deze zelfhulpgroepen is een gezamenlijke actie geweest vanuit Burgerkracht Limburg en het projectteam PlusPraktijken.

Doelmatige zorg

Belangrijke voorwaarde om als PlusPraktijk te innoveren, is dat huisartsen hun informatie over zorggebruik en werkwijze durven te delen. Door deze transparantie wordt duidelijk waar de praktijken, op het gebied van verwijzen naar het ziekenhuis of de GGZ of het voorschrijven van medicatie van elkaar verschillen. Deze verschillen geven aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan, als praktijk doelen te stellen en van elkaar, als PlusPraktijken, te leren hoe doelmatige zorg het beste vorm gegeven kan worden. In 2019 hebben we gezamenlijk intensief ingezet op het uitwisselen van ervaringen via netwerkbijeenkomsten en het presenteren van best-practices uit de praktijken.

Wijkgerichte zorg

Op het gebied van wijkgerichte zorg is er veel aandacht geweest voor ouderenzorg. Er is verdere invulling geweest om het advies vanuit de kaderhuisarts ouderenzorg in de praktijk uit te werken en in te richten. Het thema Vroegtijdige Zorgplanning (voorheen Advance Care Planning) blijft hierbij centraal staan. Dit behelst het tijdig met de patiënt in gesprek gaan over levenseindewensen. In aanvulling hierop is door de praktijken actief gestuurd op het aanmelden van patiënten bij het Landelijk Schakel Punt zodat uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals bespoedigd wordt mét toestemming van de patiënt. Ook is in het verlengde van de Vroegtijdige Zorgplanning gestart met zogeheten Time Out gesprekken waarin patiënten die voor de keuze van een behandeling in het ziekenhuis staan, een uitvoerig gesprek kunnen hebben met hun huisarts over de mogelijkheden. Hierdoor komen de wensen van de patiënt (Positieve Gezondheid) centraal te staan en zijn deze leidend voor het behandelproces.

Vooruitkijkend naar 2020

Vooruitkijkend naar 2020, het laatste jaar van het project PlusPraktijken. Hierin zal via een evaluatie door de Universiteit Maastricht objectief beoordeeld worden in welke mate de doelstellingen behaald zijn. Centraal thema is de groei van de PlusPraktijken naar een netwerk van lerende huisartsenorganisaties, ondersteund door een regionale zorggroep. Binnen de domeinen van de PlusPraktijken worden ook de afzonderlijke interventies tegen het licht gehouden. De PlusPraktijken worden eveneens vergeleken met de andere huisartsenpraktijken in de regio om te zien in hoeverre er impact behaald is op Triple Aim niveau, in termen van hogere patiënttevredenheid, betere gezondheid tegen lagere kosten.

Zorgcontinuüm Kwetsbare Ouderen

Het Zorgcontinuüm voor ouderen in een kwetsbare positie in de regio Oostelijk Zuid Limburg heeft ook in 2019 volop aandacht gehad. Zeker gezien de ontwikkelingen binnen de Mijnstreek coalitie zal ook de komende jaren veel aandacht in de OZL regio zijn voor ouderen in een kwetsbare positie. De focus heeft in dit jaar vooral gelegen op het doorontwikkelen van het PlusPunt Ouderenzorg, het optimaliseren van het loket voor het Eerstelijns Verblijf en het verbeteren van de samenwerking in de wijk tussen de wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en huisarts. Het onderwerp Vroegtijdige Zorgplanning en het time-out gesprek, een project wat gezamenlijk is opgepakt met de Westelijke Mijnstreek, is toegevoegd aan het Zorgcontinuüm.

Het PlusPunt Ouderenzorg

In 2019 heeft voor het PlusPunt Ouderenzorg de focus gelegen op het optimaliseren van de organisatie van de zorgstraat binnen het PlusPunt. De specialist ouderengeneeskunde en de geriater zijn vanaf dit jaar op dezelfde dag aanwezig op het PlusPunt OZ, zodat er halverwege de dag de gelegenheid is om een Multidisciplinair Overleg te organiseren waar zo nodig ook de huisarts voor wordt uitgenodigd. Desgewenst gaat de specialist ouderengeneeskunde vanuit het PlusPunt ook naar de oudere aan huis. De kaderhuisarts ouderengeneeskunde is aanwezig voor vragen en voorzitter van het MDO. Deze afstemming met alle betrokkenen resulteert in een gedegen zorgplan voor de oudere die bij het PlusPunt Ouderenzorg is geweest.

In 2019 is de instroom van patiënten achtergebleven bij de verwachting. Hierop zijn verschillende acties ingezet om de instroom te verhogen, zoals een voorlichting aan praktijken op Hagro-niveau en praktijkbezoeken door de kaderhuisarts ter ondersteuning bij het opzetten of verbeteren van structurele ouderenzorg.

In september 2019 is het PlusPunt Ouderenzorg naar de Roda Ring verhuisd, waardoor het veel centraler in de regio is komen te liggen en nu samen met de andere PlusPunten onder één dak zit. Hierdoor kon de logistieke ondersteuning efficiënter worden ingericht en zijn er iedere dag doktersassistentes aanwezig om huisartsen en patiënten te woord te staan. Huisartsen die een oudere patiënt hebben verwezen worden na afloop gebeld om te vragen of ze ondersteund willen worden in de uitvoering van het door het PlusPunt ouderenzorg opgestelde zorgplan. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om huisartsen via beeldbellen te betrekken bij de MDO’s, om een meedenkconsult te introduceren om huisartsen te adviseren bij de juiste behandeling of het juiste verwijstraject bij ouderen. De verwachting bestaat dat deze maatregelen een positief effect zullen hebben op het aantal verwijzingen. In 2020 zal moeten blijken of het PlusPunt Ouderenzorg bestaansrecht heeft of niet.

Het Eerstelijns Verblijf Loket

Het inzichtelijk hebben van de “lege” ELV bedden in de regio en een laagdrempelige manier van verwijzen naar een ELV bed zijn ook voor 2019 de doelstellingen voor dit deelproject. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om het proces te versimpelen met de VVT organisaties, de medewerkers van het ELV-loket en de huisartsen. Dit heeft eer toe geleid dat het aantal klachten van huisartsen over het vinden van een ELV-bed is afgenomen. Deze werkafspraken zijn opgenomen in de HOZL app. In september 2019 is het ELV loket verhuisd naar de locatie van het PlusPunt Medisch Centrum.

Toch zijn er nog knelpunten. Zo is het nog niet gelukt om een centraal overzicht van beschikbare bedden te realiseren. Daarnaast gaan aanvragers ook buiten het centraal ELV-loket om een ELV-bed regelen bij de VVT’s. De terugkoppeling vanuit de VVT’s naar het ELV-loket is voor verbetering vatbaar. Buiten kantooruren loopt het aanvragen van een ELV-bed nog geregeld vast door het ontbreken van overzichtelijke korte lijnen en onbekendheid over de juiste procedure bij betrokkenen. Hier ligt een flinke uitdaging voor 2020.

Samenwerking in de wijk

In de zorg voor de kwetsbare ouderen werken de huisarts, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, POH ouderen/verpleegkundig specialist en casemanagers dementie nauw met elkaar samen. Om deze onderlinge samenwerking verder te intensiveren zijn er in 2019 voor iedere discipline afzonderlijk een aantal klankbordgroep bijeenkomsten georganiseerd. Met als resultaat dat goed inzichtelijk is geworden waar de verschillende professionals knelpunten in de zorg ervaren. Creatieve oplossingen zijn geformuleerd en succesverhalen zijn gedeeld. De klankbordgroepen zijn in eerste instantie per discipline afzonderlijk opgezet. Vanaf 2020 zullen de professionals van de verschillende disciplines ook in één groep bij elkaar komen om elkaar beter te leren kennen, casuïstiek te delen en te leren van elkaar.

Vroegtijdige Zorgplanning en time-out gesprek

Al langere tijd is in samenwerking tussen de Oostelijke en Westelijke mijnstreek ervaring opgedaan met het organiseren van zorg rond de laatste levensfase. In 2019 is er versnelling geweest vanuit een transmuraal overleg waarin naast de huisartsen afvaardiging ook het Zuyderland en de netwerken palliatieve zorg vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk zijn de ervaringen gebundeld met als doel te leren van elkaar. Vanuit de OZL regio is Vroegtijdige Zorgplanning, voorheen Advanced Care Planning, uitgerold over alle huisartsenpraktijken in de regio, nadat dit eerder succesvol is geïmplementeerd in de PlusPraktijken binnen de OZL regio.

Als vervolgstap is eveneens in 2019 gestart met een nieuwe interventie ‘time-out gesprek’, dat meteen gezamenlijk in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek geïmplementeerd is. Hierbij krijgt een patiënt bedenktijd en een gesprek met de huisarts (time-out gesprek) na een consult bij de specialist. Met behulp van het time-outgesprek wordt de patiënt bewust gemaakt van het feit dat hij of zij zelf een keuze heeft in het starten of staken van een behandeling. In het time-out gesprek worden alle opties en mogelijkheden besproken waar een geïnformeerde keuze op gebaseerd wordt. Gedurende het jaar is een documentatie pakket ontwikkeld dat onder andere via de werkafspraken app voor alle huisartsenpraktijken beschikbaar is gesteld. Per 1 juli 2019 is gestart met een aantal oncologische aandoeningen. In het najaar zijn twee intervisiebijeenkomsten geweest in de Toon Hermanshuizen in Sittard en Heerlen waar huisartsen en specialisten hun ervaringen rondom time-out en vroegtijdige zorgplanningsgesprekken gedeeld hebben.

In 2020 is het streven het aantal aandoeningen, betrokken specialisten en huisartsen te vergroten om zo meer time-out gesprekken te voeren. Hierdoor maken meer patiënten een bewuste, geïnformeerde keuze over hun behandeltraject. Tweede doel richt zich op het opstellen van een breed gedragen toekomstvisie voor de palliatieve zorg richting 2025.

Integrale Wijk Aanpak (IWA) Hoensbroek, samen voor een gezonde wijk!

In de wijk Hoensbroek wordt geëxperimenteerd met (radicaal) andere wijzen van samenwerken, financieren en organiseren van zorg en welzijn. Met elkaar onderzoeken we hoe het systeem van wonen, welzijn en zorg kan worden verbeterd, waarbij wordt gestreefd naar ontschotting en eenvoud. De focus ligt hierbij op de eigen regie van wijkbewoners en integrale samenwerking in de wijk.

De werkwijze “anders denken, doen en organiseren” is hierbij omarmd waarbij alle betrokkenen drie simpele vragen beantwoorden: ik wil, ik kan en ik heb nodig. Om deze werkwijze te implementeren is een groep zorg- en welzijnsprofessionals gevraagd om ambassadeur te zijn van deze interventie. Als basis is gekozen voor positieve gezondheid waarin alle betrokken professionals inmiddels geschoold zijn.

IWA Hoensbroek is nauw verbonden met de implementatie van De Nieuwe GGZ en onderdeel van de preventie coalitie gemeente Heerlen. In 2019 hebben veel ontmoetingen plaatsgevonden om met elkaar te ontdekken wat er op ieder niveau nodig is, wat je kan en wil bijdragen aan integraal werken. Privacy en delen van patiënt gegevens roept vraagtekens op wat er wel en niet mag. Daarom is er onder leiding van een jurist een bijeenkomst georganiseerd over gegevensdeling in het zorg- en welzijnsdomein.

Er is inmiddels een goede voortgang geboekt. Maar we zijn er nog niet…. In 2020 ligt de focus op het nog meer buiten de kaders zoeken samen met de cliënt naar de vraag achter de vraag en de mogelijke oplossingen hiervoor. Ook zal de werkwijze geëvalueerd worden door middel van het toepassen van de effectencalculator op vijf casussen. Lees meer hier.