logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

HCZ

Huisartsen Chronische Zorg

Inleiding

Oostelijk Zuid-Limburg kent een hoog aantal mensen met een chronische ziekte. Sinds 2006 worden deze chronische patiënten dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Ook wordt er in de zorgprogramma’s (‘dbc’s’) voor chronisch zieken samengewerkt met andere zorgverleners zoals diëtisten, podotherapeuten en optometristen. Huisartsen Chronische Zorg BV (HCZ) heeft vier zorgprogramma’s (‘dbc’s’). Namelijk Diabetes Mellitus (DM), COPD, Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en Astma.

Speerpunten

De zorg voor chronisch zieken binnen Oostelijk Zuid-Limburg is volop in beweging. In 2019 heeft de doorontwikkeling van Persoonsgerichte Zorg vorm gekregen door o.a. scholingen aan huisartsen, praktijkmanagers en praktijkondersteuners somatiek (POH-S). Er is met ondersteuning van de kwaliteitsmedewerkers (vanuit het kwaliteitsteam) gewerkt aan de implementatie van persoonsgerichte zorg in de praktijken. Een ander speerpunt was het verkrijgen van een regiobeeld van de door huisartsen geleverde zorg door het uitvoeren van een praktijkscan.

“De juiste zorg op de juiste plek”

Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en de beperkte financiële middelen vragen om nieuwe oplossingen in de (keten)zorg. Dit beeld komt naar voren in de praktijkscan die bij bijna alle huisartsenpraktijken is uitgevoerd. Er is in de regio sprake van een toenemende (complexe) zorgvraag die vraagt om een verbetering van de organisatiegraad in de huisartsenpraktijken. Vanwege de hoge zorgvraag is het noodzakelijk om gekwalificeerd personeel zo optimaal mogelijk in te zetten en waar mogelijk de samenwerking te zoeken met ketenpartners. De doelstelling is en blijft immers het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.

Om dit te bewerkstelligen is vanuit HuisartsenOZL in 2019 gestart met de transformatie van ketenzorg naar persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg (PGZ) gaat over de interactie tussen patiënt en zorgverlener. Patiënten verwachten dat huisartsen en andere ketenpartners inspelen op hun wensen en omstandigheden.

Binnen de persoonsgerichte zorg gebeurt dit door patiënten en patiëntervaringen actief te betrekken bij het inrichten van de organisatie van zorg. Huisartsen en praktijkondersteuners Somatiek hebben scholing gehad met praktische tips en tricks om de overgang naar de nieuwe werkwijze soepel te laten verlopen. Daarnaast wordt voor praktijken ruimte gecreëerd om de benodigde capaciteit (tijd, mensen en middelen) vrij te maken en deze gericht in te zetten voor het vormgeven van persoonsgerichte zorg. Zij kunnen zo passende ondersteuning bieden, gericht op gezamenlijke besluitvorming en een effectieve samenwerking tussen patiënt en zorgprofessionals.

Doelmatige zorg

Vanwege de hoge en veelal complexe zorgvraag in de regio is, in navolging van de Pluspraktijken, in 2019 doelmatige zorg geïntroduceerd binnen de chronische zorg. Hierbij ligt de focus op het doelmatig verwijzen naar de tweedelijns zorg. Ter ondersteuning van de samenwerkingen binnen de ketenzorg is een systeem genaamd Viplive geïntroduceerd om informatie uitwisseling te vereenvoudigen. Tot slot is er doorlopende aandacht voor de kwaliteitsnormen. Om kwaliteit van zorg zichtbaar en meetbaar te maken worden de actuele normen en specificaties van de HaZo24 gevolgd. In 2019 heeft Huisartsen Chronische Zorg BV (opnieuw) het HaZo24 certificaat ontvangen.

Chronische zorg in beeld

Resultaten

De productiecijfers laten zien dat het aantal patiënten die gebruik maken van de zorgprogramma de afgelopen jaren is toegenomen, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

2019

DM 0
COPD 0
CVRM 0
Astma 0

2018

DM 0
COPD 0
CVRM 0
Astma 0

2017

DM 0
COPD 0
CVRM 0
Astma 0