logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

ELBC

Eerstelijns Business Center

Inleiding

Het Eerste Lijns Business Center (ELBC) ondersteunt huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg op het gebied van personeel (P&O), salarisadministratie en opleidingen. Tevens zijn binnen het ELBC de ondersteunende diensten van diverse BV’s van HuisartsenOZL ondergebracht, zoals ICT, kwaliteit, beleid, privacy beheer,  finance, P&O, salaris en personeelsadministratie. Sinds 2018 is de dienstverlening uitgebreid met het aanbieden van praktijkmanagement.

De afdeling P&O ondersteunt als primair P&O-aanspreekpunt een groot aantal eerstelijns praktijken met de module Praktijkmanagement. De praktijkmanagers kunnen de expertise ophalen bij HuisartsenOZL en waar nodig gebruik maken van de specialistische kennis van P&O.

In 2019 is besloten om de communicatie van o.a. de dienstverlening van HuisartsenOZL naar de huisartsenpraktijken in de regio verder te professionaliseren. Dit is één van de belangrijkste speerpunten voor ELBC B.V. in 2020.

Personeel en organisatie

De afdeling P&O ondersteunt een groot aantal huisartsenpraktijken op het vlak van P&O-advies en/of Salarisadministratie. Vanaf 2018 is de module Praktijkmanagement aangeboden aan de huisartsen. Praktijken die hiervan gebruik maken hebben daarmee hun primaire P&O-aanspreekpunt in huis. De praktijkmanagers kunnen de expertise ophalen bij HuisartsenOZL en waar nodig de ondersteuning van P&O. Ook op het vlak van actuele wetgeving en de Wet Verbetering Poortwachter worden de praktijkmanagers steeds geïnformeerd over wijzigingen.

Daarnaast maakt een aantal huisartsen gebruik van de module P&O-beheer en/of salarisadministratie, zonder dat zij een praktijkmanager van HuisartsenOZL in dienst hebben, waarmee deze huisartsen ontzorgd worden op het vlak van verzuimbegeleiding, het beheer van arbeidscontracten en desgewenst begeleid bij het voeren van jaargespreken en werving- & selectietrajecten.

Arbeidsmarktproblematiek
Om personeel aan te trekken en te behouden wordt in 2020 gewerkt aan de doorontwikkeling en uitvoering van het Actieplan Arbeidsmarkttekorten opgesteld door de Limburgse zorggroepen HuisartsenOZL, Meditta, Cohesie en ZIO. Daarnaast zal in 2020 een werkgroep van start gaan die HuisartsenOZL employer branding gaat verbeteren zodat we nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkgever zijn in een krappe arbeidsmarkt. Om het personeel duurzaam inzetbaar te houden wordt geïnvesteerd in een extern begeleid traject.

Oprichting centrale ondernemingsraad
Vanwege de groei van HuisartsenOZL is in 2019 besloten om een centrale ondernemingsraad te installeren. Er zijn verkiezingen gehouden en in december 2019 is de centrale ondernemingsraad formeel benoemd waardoor de medezeggenschap van medewerkers in het bedrijf is het geborgd.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering binnen de backoffice van HuisartsenOZL omvat de teams ICT, kwaliteit, beleid, praktijkmanagement, projectondersteuning en deskundigheidsbevordering. De overtuiging is dat een integrale en samenhangende werkwijze van deze afdelingen bijdraagt aan het versterken van de zorginhoudelijke activiteiten van HuisartsenOZL.

AVG

De invoering van de AVG wet in mei 2018, heeft niet alleen gevolgen voor de organisatie maar ook voor de huisartsenpraktijk. Via HuisartsenOZL kunnen praktijken zich aansluiten bij Stichting Privacyzorg waardoor zij ondersteund worden bij het voldoen aan de wettelijke kaders, zoals het beheren van verwerkersovereenkomsten en het ter beschikking hebben van een functionaris gegevensbescherming (FG). Van deze ondersteuning maken 71 huisartsenpraktijken gebruik.

Praktijkmanagement

Sinds 2018 biedt HuisartsenOZL meer ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering via een gedetacheerde praktijkmanager. Het doel van het inzetten van een praktijkmanager is om huisartsen te ontlasten met enerzijds de organisatie- en proceskant van de huisartsenpraktijk en anderzijds de samenwerking in de wijk met andere zorgaanbieders en de vormgeving van het sociale domein. Eind 2019 ontzorgden 10 praktijkmanagers, 76 huisartsen op 40 locaties.

Communicatie

In 2019 hebben de MSH en HuisartsenOZL geconstateerd dat de communicatie naar de huisartsen en de praktijken in de regio verbeterd dient te worden. In 2019 is er daarom een marketingtraject gestart dat in 2020 concreet zal leiden naar een betere en effectievere communicatie tussen de huisartsenpraktijk en de regionale huisartsenorganisatie.

ICT

Alles is gereed gemaakt om te voldoen aan de nieuwe wet-en regelgeving die patiënten het recht geeft op inzage in het patiëntendossier. Hiernaast is een strategisch en operationele beleidsadviescommissie ICT opgericht. Deze zullen zich allereerst richten op de eisen gesteld vanuit het landelijke programma OPEN. Daarnaast zal het concept 'Zorg op Afstand' verder uitgewerkt worden.

HaZo 24

Inleiding

Om te borgen dat de huisartsenzorg te allen tijde voldoet aan de wettelijke kaders en de patiëntveiligheid optimaal wordt gegarandeerd, heeft HuisartsenOZL samen met een aantal andere zorggroepen, een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uurs perspectief monitort en verbetert: de HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur). Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Risicobeheersing is het sleutelbegrip om alle werkprocessen te borgen. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk.

Ontwikkelingen

In 2016 zijn de eerste 6 huisartspraktijken, de BV huisartsenpost en de BV HCZ gecertificeerd. De jaren 2017 tot en met 2019 hebben in het teken gestaan van het opstarten van het implementatie- en certificeringsproces van een groot aantal huisartspraktijken. Eind 2019 waren 42 huisartspraktijken gecertificeerd en zaten er nog 4 huisartspraktijken in het HaZo24 implementatieproces.

Het implementatieproces in praktijken wordt ondersteund door HuisartsenOZL. Ondersteuning van de implementatie bestaat uit het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem m.b.v. het digitale systeem eQuse, scholingen, visitaties/audits en intervisie. Het implementatieproces wordt afgesloten met een externe audit (certificering). Alle reeds gecertificeerde praktijken hebben dit in 1 keer behaald.

Doorontwikkeling

De nieuwe praktijken hebben de afgelopen twee jaar gedurende dit implementatie proces concrete stappen gezet naar het inbedden van het structureel gebruik maken van metingen, procedures en plannen ten behoeve van kwaliteitsverbetering: er is een start gemaakt om processen beter te structureren en te borgen.

In de reeds gecertificeerde praktijken heeft in de afgelopen jaren reeds een verdiepingsslag plaatsgevonden: naast de Plan en Do is ook de Check en Act al op aantal plaatsen gerealiseerd. Er is een cultuurverandering in gang gezet, waarbij medewerkers een (meer) kritische blik ontwikkelen naar zichzelf, elkaar, het primair proces en het bedrijfsproces waarbij het denken in risico’s (beheersen) en verbeterpotentieel (kansen) essentieel is. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken: daar waar het inregelen van metingen in eerste instantie soms als arbeidsintensief werd ervaren, wordt nu de meerwaarde ervan in gezien en is het besef gegroeid dat dit steeds meer geïntegreerd moet worden in de dagelijkse werkzaamheden en structuur.

Deskundigheidsbevordering

Het scholingsteam van HuisartsenOZL organiseert samen met interne inhoudelijk deskundigen en externe experts scholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten en overige medewerkers van HuisartsenOZL en in de huisartsenpraktijken. In 2019 heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden van de opleidingsbehoeftes van de verschillende disciplines in de huisartsenpraktijken en werkmaatschappijen. Het scholingsteam heeft samen met de commissie scholingen de input van deze inventarisatie vertaald naar een meerjaren scholingsplan. Samen met de commissie scholingen, bestaande uit zowel huisartsen, leden van het managementteam van HuisartsenOZL als medewerkers in de praktijken, worden periodiek scholingen geëvalueerd en plannen bijgesteld indien dit nodig is. Ook wordt hier continue getoetst of het scholingsaanbod aansluit op de wensen van de praktijk.

Resultaten
In totaal zijn er in 2019 binnen de Huisartsen Chronische Zorg, PlusPunt Medisch Centrum, GGZ OZL in de huisartsenzorg en de Huisartsenpost OZL 30 unieke scholingen door HuisartsenOZL verzorgd, waarbij er:

  • dertien scholingen (inclusief verplichte scholingen) binnen de Chronische zorg hebben plaatsgevonden;
  • bij PlusPunt negen scholingen aangeboden zijn;
  • vier scholingen GGZ OZL gerelateerd waren;
  • vier scholingen door Huisartsenpost OZL verzorgd zijn;
  • één scholing BHV Brandbestrijding aangeboden is aan diverse zorgprofessionals.
  • HCZ

  • PlusPunt

  • GGZ

  • HAP

  • BHV Brand

Plannen
Vanuit de gehouden inventarisatie in 2019 blijkt dat er behoefte is aan scholingen op praktijkniveau. Op basis van deze behoefte zullen er in 2020 twee scholingen aangeboden worden op praktijkniveau, te weten ‘Agressie in de huisartsenpraktijk’ en ‘Kinder- en ouderenmishandeling & huiselijk geweld’. In de komende jaren zal het scholingsaanbod op praktijkniveau verder uitgebreid worden. Daarnaast zal met de input, verkregen uit de inventarisatie, waar nodig andere werkvormen worden ontwikkeld en docenten worden ondersteund.

Binnen HuisartsenOZL wordt ingezet op nog meer verbinding tussen de verschillende BV’s als het gaat om scholingen. Daarnaast is nog meer de samenwerking gezocht met de zorggroepen Meditta en ZIO. In 2020 zal deze samenwerking worden voortgezet met als doel om samen scholingen aan te gaan bieden en zorgprofessionals van de zorggroepen van en met elkaar te laten leren.